menusearch
parsshahr.com

مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز

نقدی کوتاه بر طرح های جامع - یاسر سرو امان الهی نقدی کوتاه بر طرح های جامع - یاسر سرو امان الهی مطرح شدن مسئله زمین و اثر گذاری آن در بخش مسکن در برنامه سوم توسعه ایران (1346-1341) موجب شد تا برنامه ­ریزی زمین مورد توجه قرار گیرد. طرح ­های جامع در همین دوره و با هدف برنامه ­ریزی زمین مورد توجه قرار گرفتند. ولی با حذف بخش زمین از برنامه چهارم توسعه (1351-1346) به بعد عملا اهمیت طرح­ های جامع که اصولا نقش کالبدی داشتند از دست رفت و هیچگاه نتوانستند از بورس بازی زمین و افزایش قیمت آن جلوگیری کنند.
به نحوی که در بررسی ­های 25 ساله طرح ­های جامع مشخص شد این طرح ­ها به هیچ یک از اهداف خود نرسیده ­اند. بطور مثال اختلاف شدیدی بین جمعیت ­های پیش بینی شده در طرح ها و تحقق این جمعیت ­ها رخ داده بود و کمتر از 50% خدمات پیش­ بینی شده تحقق یافته و در مسئله اولیه این طرح ­ها که مختص کنترل جهات توسعه بود نیز مسئله شدیدتر بود به نحوی جهات توسعه مخالف جهات در نظر گرفته شده رخ داد و در حالی که 20 درصد اراضی داخل شهر شکل نگرفته بودند که 15 درصد ساخت ها خارج از محدوده ها و در جهت مخالف جهات توسعه رخ داده بودند.
با هدف قرار دادن مباحث کالبدی و اولویت قرار دادن آن همانطور که هدف غایی اولین طرح­ های جامع در ایران نیز بوده ­اند مواردی برای اصلاح باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه مطلب به آن پرداخته می شود.
پنج شنبه هفتم اردیبهشت ۹۶
ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهرجدید هشتگرد در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهرجدید هشتگرد در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهرجدید هشتگرد در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبـه ای در هیأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیأت عمـومی در مصوبات بعدی الزامی است.

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 4-2/2/1391، 717-11/10/1391 و 247-2/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
جمعه بیست و پنجم فروردین ۹۶
طرح های توسعه ای فعلی، شهرها را  به وجدان افراد سپرده است - یاسر سرو امان الهی طرح های توسعه ای فعلی، شهرها را به وجدان افراد سپرده است - یاسر سرو امان الهی تعریف پروژه های فیزیکی و حقوقی برای توسعه شهرها مستلزم تعریف امتیازهای متفاوتی است که به علت خصلت مکان محوری برخی از این امتیازها دربردارنده همه نخواهد بود. رجحان دادن به مباحث کالبدی در طرح های شهری بدون نگاه به ماهیت چند وجهی آن از اساسی ترین اشکالات طرح های موجود است.
وقتی جریان گردش سرمایه مختل می شود مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه سرمایه داری را مختل می کند، در بردارنده شرایط فعلی گردش سرمایه در شهرها و طرح های شهری می باشد.
برای تغییر این شرایط لازم است چند مسئله رخ دهد:
- طراحی سیستم یکپارچه تعرفه ای به نحوی که بتواند جریان درستی از تولید و توزیع ثروت را پشتیبانی کند.
- ایجاد مطالعات پشتیبان و مستندسازی شفاف از تولید و نحوه توزیع اقتصادی.
- یکپارچه سازی قوانین عرفی، فقه ی و فنی به نحوی که متناقض هم نباشند.
پنج شنبه دوازدهم اسفند ۹۵
تصمیمات کمیسیون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشی - محمود اخوان تصمیمات کمیسیون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشی - محمود اخوان کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در افواه عمومی به «کمیسیون ماده 5» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک طرف، تصمیمات آن در بافت شهرها تاثیر غیرقابل انکار دارد و از طرف دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد. عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها چهره شهرها را خصوصاً در تهران و کلانشهر‌ها به صورت ناهمگون درآورده است. مثلاً در یک کوچه یا خیابان باریک در کنار چند سازه دو یا سه طبقه، ناگهان یک سازه ده طبقه یا برج سر برمی‌آورد. حتی ممکن است چنین تصمیماتی از نظر زیست محیطی هم برای شهروندان مخاطراتی به وجود بیاورد. اما چهره دیگر این تصمیمات یعنی صرفنظر از حقوق عمومی، عدم رعایت حقوق مجاوران ملک در تصمیمات موردی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. مورد اخیر از جمله مواردی است که غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد. مجاوران ملک موضوع تصمیم کمیسیون ماده 5، به علت عدم اطلاع از ظرفیت‌های قانونی(قانون اساسی،قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه1) یا برای گریز از گرفتار شدن در پیچ و خم ادارات و مراجع قضایی از این تخلفات چشم پوشی می‌کنند. رویه قضایی هم به علت قلت شکایات، دعاوی، استرداد و عدم پیگیری شکایاتی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی سابق مطرح شده بود2 و رعایت مصالح اداری و شهری پایدار نشده است سه شنبه سوم اسفند ۹۵ نهادسازی برای جذب سرمایه های خرد و فسادزدایی راه اصلی تحرک بخش مسکن  -  یاسر سرو امان الهی نهادسازی برای جذب سرمایه های خرد و فسادزدایی راه اصلی تحرک بخش مسکن - یاسر سرو امان الهی برای تحریک بخش مسکن، در حال حاضر دولت بجای راهکارهای دم دستی نیازمند نهادسازی و فساد زدایی از قوانین شبه قانونی است. چالشهای بخش مسکن در این روزهای اقتصاد ایران بعنوان موتور بخش های متعدد، درگیر مباحثی است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح رکود گسترده تری را در بر خواهد داشت و در صورت خروج به همین صورت از رکود افسار گسیخته تر از گذشته دچار تخلفات خواهد شد و این خروج از رکود به قیمت از دست رفتن بیشتر کیفیت محیط، تمام خواهد شد. بورس بازی در چند سال گذشته در بخش زمین به نحوی قیمت زمین را افزایش داده است که رابطه بین ضوابط طرح های تفصیلی که منطبق بر یک جمعیت پذیری محدود و اقتصاد احداث بنا را بهم زده که بدون افزایش تراکم و سطح اشغال احداث بنا در یک زمین اقتصادی نخواهد بود. این مسئله که موجب افزایش تخلفات شده است فساد پیچیده ای در بین سازمان مجری ضوابط به وجود آورده است.
نهادسازی برای جذب اعتماد به سرمایه گذاری و کاهش فسادهای شبه قانونی نیازمند انجام چند مسئله به هم پیوسته است.
- ایجاد یک گفتمان تخصصی در بخش مسکن بجای روزمرگی و راهکارهای سطحی؛
- ایجاد یک نهاد از بخش خصوصی به نحوی که ضمانت های لازم برای جذب سرمایه های خرد را ایجاد کرده و از حالت دولتی و شبه دولتی برخودار نبوده است؛
- کاهش هزینه احداث در بخش هایی که خود دولت و یا شبه دولتی ها بر قیمت مسکن افزوده اند از جمله عوارض صدور پروانه و هزینه های نظام مهندسی و ... .
- ... .
چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۹۵
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز می باشد.